8.3 Naturen håller tillbaka -än så länge

Vi kan hamna i en situation där naturen själv driver på klimatförändringarna och vi inte kan förhindra vidare förändring. Många forskare anser att den gränsen går vid omkring tre graders uppvärmning. När vi har nått den punkten kommer troligen hav och biosfär att växla till koldioxidkälla, istället för en koldioxidsänka som de är idag. Då kanske en temperaturstegring på över fyra grader är oundviklig.

Detta är spekulationer som egentligen är onödiga då alla våra ansträngningar borde inriktas på att undvika klimatförändringar större än en till två grader. Redan där befinner vi oss i utkanten av vad vi kan förvänta oss att våra samhällsstrukturer klarar av. Påfrestningarna på grundläggande funktioner som livsmedelsproduktion, rent vatten, bibehållen infrastruktur m.m. kommer att vara omfattande. Konflikter och till och med krig utgående från grundläggande mänskliga behov kan inte uteslutas.

Förutom sociala, etniska och politiska orsaker, har konflikten i Darfur av UNDP (United Nations Environment Programme) utpekats som delvis orsakad av miljöförändringar som har sin grund i en eroderande miljö och delvis orsakad av klimatförändringar.

Öknen har spridit sig mer än 100 kilometer på 40 år, 12 % av Sudans skogar har försvunnit på 15 år och nederbörden har minskat med en tredjedel de senaste 80 åren i norra Darfur (UNDP). Klimatförändringarna beräknas minska jordbrukets produktivitet med ytterligare ca 70 %. En central del i fredsbevarandet i Sudan handlar om i vilken omfattning som man lyckas skapa en hållbar miljö, främst genom att begränsa erosionen av skogs- och jordbruksmark.

Tragedin i Sudan är ett exempel på hur människans förbrukning av naturresurser som jordmån och skog i kombination med t.ex. klimatförändringar kan destabilisera samhällen eller till och med hela nationer.

Trögheter i klimatsystem och samhällen gör att man måste minska klimatpåverkan långt innan vissa tröskelvärden uppnåtts, efter vilka konsekvenserna annars eskalerar eller är självgenererande.

<- kap 8.2          kap 8.4 ->

Leave a Comment