7.3 Förhistorisk havsnivå?

Men det finns forskare som menar att även IPCC:s bedömningar är en alltför låg uppskattning av havsnivåhöjningen. Förhistoriska klimatförändringar visar exempel på mycket kraftiga höjningar av havsvattnets nivå under relativt kort tid och man frågar sig varför det skulle kunna uteslutas i vår närtid.

För 14 000 år sedan steg havsvattnet med 20 meter inom loppet av 400 år, d.v.s. i genomsnitt med 1 meter vart 20 år! Bildandet av glaciärer (och sänkningen av havsnivån) är en torr och långsam process. Avsmältning och havsnivåhöjning är en våt och snabb process.

James E. Hansen, adjungerad professor vid Columbia University och chefsforskare vid NASA, skriver “…multi-meter sea level rise on the century timescale…” vid “Business as usual” scenarios. Han anger vidare att 5 meter högre havsvattennivå troligen är en bättre uppskattning än IPCC:s 0,2-0,6 meter år 2100 (Hansen 2007*).

* Hansen, J.E., 2007: Scientific reticence and sea level rise. Environ. Res. Lett., 2, 024002

<- kap 7.2          kap 7.4 ->

Leave a Comment