7.2 Havsnivån

Hittills har vi mest talat om förändringen av klimatparametern Temperatur – och då i synnerhet medeltemperaturen. Givetvis finns det även andra klimatparametrar som förändras, liksom sekundära effekter som förändringar av biosfären, d.v.s. växters och djurs förmåga till anpassning, eller förändringar av hydrosfären och kryosfären, d.v.s. vatten i flytande eller fast form.

En viktig konsekvens av att temperaturen förändras är en anpassning av kryosfären, d.v.s. mängden snö och is. Mätserier verifierar antagandet att en stor del av temperaturförändringen medför att land- och havsbaserade glaciärer smälter.

För närvarande stiger havsvattnets nivå med ca 3 mm per år (1-2 mm till följd av att det allt varmare vattnet utvidgas och 0,5-1 mm till följd av att landbaserade glaciärer smälter). FN’s klimatpanel, IPCC, beräknar att havets nivå inom de närmaste hundra åren kommer att stiga med minst 0,2 till 0,6 meter.

Stabiliseringsnivån, d.v.s. den nivå som nås när havsvattnet slutligen upphör att stiga, bedöms  vara 0,4 till 3,7 meter över dagens nivå. Den kan inträffa om hundratals eller tusentals år. Men då har man bara angivit nivåhöjningen orsakad av vattnets utvidgning på grund av ökad temperatur samt avsmältnigen från Alperna. Avsmältningen av andra landbaserade glaciärer, i synnerhet Antarktis och Arktis, kommer väsentligt att bidra till nivåökningen, men är så pass svår att kvantifiera att man väljer att resonera kring den i kvalitativa termer snarare än kvantitativa mått (IPCC kunde inför rapporten 2007 inte enas om några siffervärden).

Redan en halv meter högre havsvattennivå kommer att påverka många av jordens stora städer som ligger nära haven. Även om det inte handlar om att städerna blir helt översvämmade, får man konsekvenser för kvaliteten på dricksvattnet samt risk för översvämningar av avloppssystem, kommunikationer (tunnelbanor m.m.) och eldistribution. Kostnader för att anpassa sig eller för att parera konsekvenserna är svåra att överblicka.

<- kap 7.1          kap 7.3 ->

Leave a Comment