7.1 Scenarios över framtiden

För att beskriva vad som kan komma att ske med klimatet skapar man datormodeller av klimatsystemet. Det är komplexa ickelinjära återkopplade system som försöker svara på frågor om hur klimatsystemet (atmosfär, hydrosfär, kryosfär, geosfär och biosfär) kommer att förändras kommande år utifrån olika scenarier om hur människan beter sig och hur känsligt klimatsystemet är för förändringar, återkopplingar mm.

Alla scenarier visar att klimatet förändras mera ju mera växthusgaser och partiklar vi tillför atmosfären och ju mera skog vi hugger ner. Luftburna partiklar som exempelvis bildas vid förbränning kan ha en temperaturdämpande effekt. Nettoeffekten av partiklarna (luftföroreningarna) är att de skadar hälsan, påverkar produktionen inom jordbruket negativt och döljer en inte obetydlig del av den uppvärmande effekt som tillskottet av växthusgaser medför.

Uppehållstiden för partiklar i luften rör sig om ett par dagar, att jämföra med växthusgasernas tiotals till hundratals och tusentals år. Det gör att vi för att behålla den avkylande effekten är tvungna att kontinuerligt förorena luften vilket givetvis inte är acceptabelt. Partiklarna kan dessutom inte kompensera alla effekter av de extra växthusgaserna – endast påverka medeltemperaturen.

Det belyser ytterligare en dimension av “Global Warming”-problemet i och med att olika antropogen påverkan på klimatet delvis kan ta ut varandra under vissa betingelser, men inte kompensera varandra fullt ut. Detta är värt att ha i åtanke, när man i framtiden med sannolikhet kommer att diskutera möjligheterna att kompensera antropogen klimatpåverkan med andra (antropogena) effekter, så kallad “Geo-engineering”.

<- kap 7          kap 7.2 ->

1 Comment

  • Hej Martin,

    Hur blir det med nästa istid? Blir den av? När skulle den komma normalt sett?

    Martin svarar: Man vet (givetvis) inte exakt när nästa istid skulle kommit om vi människor inte varit i farten. Detta eftersom planeten utgör ett komplext system, inte ett mekaniskt system. Men storleksordningen tiotusentals år fram i tiden.

    Nu ser det dock ut som om den inte blir av alls, vi har redan rubbat klimatsystemet så pass mycket. Jag har pratat med forskare som räknade femtiotusen år framåt i tiden med istidsmodeller utan att finna att planeten var i närheten av att inträda i istid igen.

Leave a Comment