6.3 Peak oil och förnybar energi

Helt nya marknadskrafter och incitament växer fram i takt med att kunskaper om vår sårbarhet inför klimatförändringar sprider sig bland allmänhet, politiker, marknader och investerare. “Peak oil” och “peak coal” är andra stora problem som understryker nödvändigheten av att energieffektivisera och minska beroendet av fossil energi. “Peak oil” och “peak coal” innebär att produktionen/utvinningen av dessa resurser nått sitt maximum. Tillgången kommer därefter att minska, trots att efterfrågan ökar. Mer om Peak Oil och Hubbert peak theory på Wikipedia.

På 1950-talet visade geologen Hubbert att en oljekälla producerar som mest ca 30 år efter att den tas i bruk. Därefter minskar obönhörligen produktionen. antagandet har visat sig stämma relativt bra, USA hade sin peak på 70-talet, Norge och Storbritannien på slutet av 90-talet och nu har det gått ca 30 år sedan länderna i mellanöstern fann sina stora giganter. Det kan finnas mycket olja kvar under marken, men flödet ur marken kan inte möta efterfrågan. Än mindre när nu efterfrågan ökar.

Bristen på olja, kol och gas kommer inte att lösa klimatproblemen, däremot kommer den att öka instabiliteten i samhället. Människan har haft gott om tid att göra sig mindre beroende av fossila resurser. Till viss del har vi lyckats, men till viss del fortsätter vi att använda och till och med skapa nya infrastruktur som förutsätter fossila bränslen. Det sker ofta med hänvisning till att “vi måste” ha tillgång till billig energi samt att alternativen “är för dyra”.

Vad kommer att hända då Peak oil inträffar? Gäller inte argumenten om billig energi då? Kommer alternativen att vara billiga då? Peak oil kommer att inträffa, frågan är bara när. ASPO, The Association for the Study of Peak Oil and Gas, studerar frågorna och i skrivande stund (februari 2007) pekar deras scenarios på att peak’en inträffar omkring 2010.

Men det råder inte brist på energi på jorden. Det finns 10 000 gånger mer förnybar energi (momentan effekt) än vi förbrukar. Bränslet är gratis och kommer aldrig att sina i former av sol-, vind- och vågenergi. Vattenkraften är även den förnybar, men påverkar vattendrag och ekosystem på irreversibla sätt, d.v.s. det går inte att återställa förändringen.

Även biobränslen är förnybara, men måste användas med stor försiktighet då tillgången är begränsad och produktionen påverkar ekosystem och klimat. Produktionen av biobränslen sker också i viss del i konkurrens med produktion av livsmedel. Det uppstår etiska frågor om det moraliska i att producera drivmedel istället för livsmedel.

<- kap 6.2          kap 7 ->

Leave a Comment