6.2 Kan vi få ett stabilt klimat?

Klimatet är under ständig förändring. Det är ett pågående dynamiskt system. Men under kortare och längre perioder (hundratals till tusentals år) så uppvisar klimatet mindre förändringar än under andra perioder. De senaste 7 500 åren har havsnivån varit i stort sett densamma. Samtidigt har jorden haft samma medeltemperatur inom någon halv grad. Men för 21 000 år sedan var havsnivån 130 meter lägre än idag och medeltemperaturen 5-7 grader lägre.

I den här diskussionen avser “stabilt klimat” ett klimat som inte genomgår kraftiga förändringar.

En väsentlig del av de klimatförändringar som observeras idag kan relateras till människans utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt skogsskövling. För att undvika katastrofala klimatsituationer, krävs att vi minskar utsläppen med 50 till 85 % inom några årtionden, enligt uppskattningar gjorda av forskare och presenterade av IPCC.

Klimatsystemet kommer inte att vara stabilt så länge något delsystem (t.ex. människan) adderar mer växthusgaser än samma eller något annat system tar bort. Så länge som vi lägger till mer än vad vi eller naturen förmår absorbera så kommer det att skjuta klimatet och ekosystem (t.e.x. genom förändrade pH-värden i haven) bort från tidigare jämviktslägen.

Vill vi undvika detta så måste människans nettoutsläpp måste minskas med minst 100%, till slut bör vi nå en situation där människan netto absorberar växthusgaser istället för som hittills att konsekvent emittera.

Forskarvärlden är inte enig om tidsperioden inom vilken vi måste nå noll i netto utsläpp. Beroende på vilka klimatkonsekvenser man kan acceptera och hur snabbt minskningen sker kommer man till slutsatser som varierar från att vi redan har passerat tidpunkten då de antropogena utsläppen borde vara noll till att vi har 10, 20, 50 eller kanske 80 år på oss.

Det föreligger en risk att hav, markyta och biosfär själv börjar släppa ut mer växthusgaser till atmosfären än de absorberar. När/om det inträffar så har människan fullständigt förlorat initiativet till möjligheterna att begränsa klimatförändringarna. Då driver naturen på förändringarna istället för som idag då den bromsar genom att buffra ca hälften av vad människan släpper ut.

Men att sluta använda fossila resurser är lättare sagt än gjort. En väsentlig del av vår välfärd är skapad och underhålls av energi som kommer från fossila resurser. Icke desto mindre är det av stor vikt att undvika fortsatt klimatpåverkan. Fortsatt fossil användning motiveras av att det behövs för att “hålla hjulen snurrande”, att vår samhällsstruktur kräver de fossila resurserna.

Men frågan är inte fullständigt besvarad eftersom man samtidigt väljer att inte se de enorma konsekvenser som kommer i spåren dels av den fysiska brist på olja som uppstår då den resursen sinar, dels de enorma påfrestningar på våra samhällen som uppstår som konsekvens av klimatförändringar. Och klimatförändringarna upphör inte förrän långt efter att människan slutat påverka klimatet.

<- kap 6.1          kap 6.3 ->

Leave a Comment