5.2 Osäkerhet om kolreserverna

Det råder osäkerhet om hur stora kolreserver i form av olja, kol och naturgas som finns kvar. Troligen finns det inte tillräckligt mycket kol för att åstadkomma de av IPCC ( FN’s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change) angivna värsta scenarierna. Men det finns mer än tillräckligt för att flytta klimatsystemet långt utanför acceptabla nivåer.

Bristen på olja, kol och gas är inte tillräckligt stor för att den ska kunna förhindra människan att skapa kraftiga klimatförändringar. Olja och gas är de resurser som först beräknas sina (vilket i sig kommer att skapa enorma problem i västvärldens ekonomier och samhällen). Det sker långt innan kolreserverna börjar tryta eftersom merparten av de fossila resurserna finns i form av kol.

Det här gör att det stora problemet med fossil energi ur ett klimatperspektiv är riskerna med att människan använder kol som energiråvara under lång tid (mer än tio år till) utan att avskilja och binda koldioxiden. Kolet beräknas inte bli en bristråvara under detta århundrade.

<- kap 5.1          kap 6 ->

Leave a Comment