2.2 Återkopplingar driver systemet

Solens energiflöde till jorden är ursprunget till i princip alla energiflöden ovan jordskorpan. Variationer i solinstrålning startade tidigare klimatförändringar som vi idag kan observera genom studier av spår i naturen, t.ex. iskärnor, bottensediment från haven mm.

Men solvariationerna kan inte ensamma förklara de kraftiga skiftningar som förekommit i t ex temperaturer, nederbörd eller havsströmmar. Det mesta tyder dock på att merparten av de förhistoriska klimatförändringarna startat genom variationer av solinstrålningen, hur mycket som nådde fram till jorden och hur energin fördelades över planeten. Därefter fortplantades dessa variationer i jordens klimatsystem genom återkopplingar, dominoeffekter och tröskeleffekter. Det gjorde och gör att klimatförändringarna kan gå mycket fort när väl kritiska tröskelvärden uppnås.

Smältande glaciärer och havsisar accelererade klimatförändringarna genom att albedot (jordens reflektionsförmåga, se kapitel 1.3) förändrades.

Ett allt varmare hav började avge mera koldioxid än det tog upp (se vidare kapitel 4.1). Förändringar i vädermönster drev också på förändringar i växtlighet. En del återkopplingar bromsar, andra skyndar på klimatförändringarna. Klimatet är en ständigt pågående dynamisk process.

<- kap 2.1          kap 2.3 ->

Leave a Comment