2.1 Klimatet, ett komplext system

Klimatsystemet är komplext. Det består av Atmosfären (luften), Hydrosfären (vatten), Kryosfären (fruset vatten), Geosfären (berg och markyta), Biosfären (växter och djur), Antroposfären (människan) samt hur de växelverkar med varandra.

Klimatsystemet är mer än bara statistik på väder. Under senare år har man konstaterat att människan innehar en så betydelsefull roll i klimatsystemet att vi fått en egen punkt, “Antroposfären”.

Ibland riktas kritik mot att alltför stora slutsatser dras om hur klimatet varierat genom studier av förhållandena på enskilda platser. Forskarvärlden är mycket medveten om osäkerheter i mätdata och resultat från datormodeller och att det finns mängder av information som aldrig kommer att kunna verifieras. Vissa har hävdat att 1900-talets klimatvariationer orsakats av solfläckar, andra att människans utsläpp av växthusgaser är för små för att kunna påverka klimatsystemet.

Om det hade varit solfläckar så borde dock temperaturen sjunkit de senaste tio åren istället för att fortsätta stiga. Människans årliga utsläpp är visserligen mindre än naturliga flöden av t ex koldioxid, men över tiden har de ändå medfört att halten koldioxid ökat med ca 35 %, vilket inte är försumbart.

En viktig skillnad mellan naturen och människan är att naturen både släpper ut och absorberar koldioxid, medan människan bara släpper ut, utan att fånga in, koldioxid.

En del framhåller att klimatet alltid har varierat och att det i sig inte är något nytt. Det är en korrekt observation och det är i själva verket ett mycket viktigt skäl till att man skall ta varningarna om klimatförändringar på största allvar: Naturen har växlat klimat tidigare, det är inget påfund som bara finns i datormodeller!

Lägg därtill vilka enorma skiftningar klimatvariationerna har inneburit tidigare och att våra samhällen aldrig byggts eller prövats för den stress som klimatförändringar innebär. Försiktighetsprincipen borde vara självklar, men istället har mänskligheten under lång tid förnekat eller förringat information som kan komma visa sig vara av avgörande betydelse för hur vi skall kunna minska vår klimatpåverkan till en nivå som är långsiktigt hållbar.

<- kap 2          kap 2.2 ->

Leave a Comment