1.2 Glaciärer ger svar på vissa frågor

Genom att studera glaciäris kan man återskapa en bild av hur klimatet varierat flera hundra tusen år tillbaka. År för år lagras snö i lager på lager. Genom årtusenden packas snön till is och bildar till slut stora glaciärer. Spår av t ex vulkanutbrott syns i form av aska som fallit ned och lagrats med snön.

I glaciäris kan man finna spår av vulkanisk aska. Ur luftbubblorna kan man avgöra atmosfärens kemiska sammansättning flera hundra tusen år tillbaka. Genom att jämföra relationen mellan olika syreisotoper kan man avgöra hur temperaturen förändrats.

Infruset i snön finns även små luftbubblor, som innehåller spår av den atmosfär som fanns vid den tidpunkt då snön föll. Ur dessa prov kan man även beskriva luftens kemiska sammansättning för hundratusentals år sedan. Vidare kan man genom att jämföra relationen mellan olika syreisotoper beskriva hur temperaturen varierat.

Grafen ovan visar temperaturrekonstruktion från borrkärnor i glaciäris vid Vostok på Antarktis. Skalan visar temperatur relativt år 1950, vilket används som referensår. Borrproverna anger regional temperaturförändring och kan ge en kvalitativ bild av globala temperaturförändringar. Globala temperaturvariationer är av storleksordning hälften så stora som variationerna på Antarktis.

<- kap 1.1          kap 1.3 ->

Leave a Comment